PrevencióEl reciclatge és la solució més adequada per als aparells que han esdevingut residus i l’única respectuosa amb el medi ambient. D’aquesta manera evitem el risc de contaminació causat pels components perillosos, alhora que obtenim subproductes aprofitables per a la indústria i reduïm el consum de matèries primeres.

No obstant això, prevenir la generació dels residus és una estratègia encara més valuosa per avançar cap a la sostenibilitat, ja que ens permet minimitzar els consums d’energia, aigua i altres recursos naturals, i és una excel·lent manera per combatre el canvi climàtic.

   RECORDA: Podem prevenir la generació de RAEE de diverses    maneres, entre les quals destaquem:

  • Fent un bon ús dels aparells per allargar-los la vida útil, seguint les instruccions dels fabricants i fent un manteniment correcte i les revisions periòdiques que requereixin.

  • Reparant els aparells avariats, quan això sigui possible.

  • Donant els aparells que ja no utilitzem a altres persones o entitats que en puguin fer ús, sempre i quan tinguem la certesa que faran un bon ús tant de l’aparell com del seu posterior residu.