Pla RENOVEA banda dels residus que generen els electrodomèstics en desús, aquests aparells tenen altres impactes sobre el medi ambient durant la seva vida útil. El consum energètic n’és un dels principals.

Per tal de promocionar els electrodomèstics de classe A o superior, els de major eficiència energètica, regularment l’Institut Català d’Energia habilita una línia de subvenció per a la substitució d’electrodomèstics per altres més eficients.

Podeu obtenir més informació al web de l’ICAEN.